SỨ MỆNH

Xây dựng tiêu chuẩn phù hợp về giọng nói cho ngành nghề có liên quan.

Giúp mọi người điều chỉnh & cải thiện giọng nói trong công việc & đời sống. 

Hỗ trợ đội ngũ nhân sự từ +40.000 trường học tại Việt Nam có giọng nói tốt hơn. 

Lan tỏa tình yêu giọng nói đến cộng đồng để xây dựng kỹ năng/giao tiếp nói có ý thức hơn.

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt bằng hoạt động cộng đồng cùng các đối tác chung lý tưởng.