SỨ MỆNH

Xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp về giọng nói cho các ngành nghề/lĩnh vực liên quan giọng nói để hỗ trợ mọi người có thể điều chỉnh và cải thiện giọng nói khi giao tiếp trong cộng việc và mối quan hệ.

Hỗ trợ các giảng viên  giáo viên  học sinh  sinh viên của hơn 40.000 trường học (mầm non đến đại học) tại Việt Nam có được giọng nói tốt hơn.

Lan tỏa câu chuyện về giọng nói cảm xúc đến tất cả mọi người, để mọi người hiểu và xây dựng kỹ năng/giao tiếp nói một cách có ý thức hơn.

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt thông qua các hoạt động, chương trình cộng đồng với sự kết hợp cùng các đối tác có cùng lý tưởng.